ÚČETNICTVÍ, DANĚ

EKONSERVIS-CZ s.r.o poskytuje kompletní účetní a daňové služby.

Jsme Vám připraveni poskytnout i jednotlivé činnosti od jednorázových konzultací až po vypracování daňového přiznání. Kompletní agenda zahrnuje vedení účetnictví a daňové poradenství. Můžete si vést účetnictví sami, Ekonservis Vás bude zastupovat jen v daňových otázkách. Pokud povedeme kompletní účetnictví, poneseme za něj zodpovědnost, a povedeme ho tak, aby výstupem byly údaje potřebné pro správné vedení firmy.

 

Mezi činnosti kompletního účetnictví patří následující agenda:

 • Vydané faktury – zaúčtujeme vystavené faktury, připravíme přehled o neuhrazených fakturách, připravujeme „urgentní dopisy„ o neuhrazených pohledávkách z titulu promlčecí doby dle Obchodního zákoníku.
 • Došlé faktury – provádíme kontrolu náležitostí pro DPH a následně dle zákonných náležitostí zaúčtujeme, včetně přehledu o dosud neuhrazených fakturách
 • Interní doklady – vystavujeme interní doklady pro veškeré nefakturační závazky (leasing, úvěry, zápočty a pod)
 • Pokladna – vedeme evidenci pokladních dokladů došlých a vydaných, evidujeme stav pokladny a dbáme, aby v pokladně byl vždy kladný zůstatek
 • Bankovní účet – evidujeme veškeré pohyby na bankovním účtu, v případě nejasné platby bezprostředně žádáme klienta o vysvětlení platby
 • Mzdy a personalistika – zpracováváme mzdy dle měsíčních pokladů, příkaz k úhradám odvodů z mezd zasíláme elektronicky klientovi, výplatní pásky zasíláme na určené elektronické adresy, vypracováváme veškeré zákonné přehledy a potvrzení pro zaměstnance a klienta, zastupujeme Vás na základě plné moci před zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, úřadem práce a jinými státními institucemi, provádíme přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správou sociálního zabezpečení

 

Garance za správu účetnictví – kvalita a správnost naší práce je zajištěna následujícími podklady:

 • certifikát svazu účetních
 • osvědčení Komory daňových poradců a členství v této komoře
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem odborné činnosti – účetnictví
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou daňovým poradcem výkonem daňového poradenství

 

Všeobecná část – dále provádíme veškerou další činnost vedoucí ke správnosti sestaveného účetnictví a optimalizaci daňového základu.

 • u pohledávek tvoříme opravné položky za účelem snížení daňového základu
 • evidujeme jak dlouhodobý, tak drobný majetek a formou vhodných odpisů upravujeme v max. míře daňový základ
 • sledujeme a vypracováváme příkazy k platbám v zákonných termínech u všech daní, ke kterým je klient registrován
 • na základě udělené plné moci zastupujeme klienta při jednáních na finančních úřadech
 • informujeme klienta o všech zákonných novelách, týkajících se jeho činnosti
 • sestavujeme seznam dokladů převzatých k zaúčtování z důvodu přehledu co jsme převzali a co může být zpětně od nás klientem vyžadováno
 • sestavujeme dle přání klienta v dohodnutých termínech přehled o hospodářském výsledku
 • upozorňujeme klienta jeho případné nezákonné pokyny a navrhujeme správná řešení
 • za poskytnuté služby přebíráme plnou odpovědnost, blíže v mandátní smlouvě
 • převzetí prvotních dokladů dle dohody, možno v sídle klienta

 

Naším záměrem je kvalitní a odpovědné zpracování účetnictví klienta. Předpokládáme úzkou spolupráci s klientem, jeho pravidelnou informovanost, a spolupráci při řešení problematických otázek. Dle našeho názoru ovlivňujeme silně finanční situaci klienta, pohyb jeho peněz, o čemž musí být klient vždy detailně a včas informován.